Velká Bíteš

Projekt Vesmír

Páťáci probírali v přírodovědě učivo o vesmíru. K rozšíření znalostí a pro lepší představu tohoto tématu zhlédli i několik prezentací na velkém plátně. Své poznatky si na závěr zopakovali v projektovém dni Vesmír. Toto téma prostoupilo několika předměty.

084088

 090

V českém jazyce v textech o vesmíru určovali mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, u sloves doplňovali -i/-y ve shodě přísudku s podmětem, určovali slovní druhy, zákl. skl. dvojice, seřazovali vesmírná slova podle abecedy, tvořili vzorce souvětí, synonyma, antonyma, slova nadřazená,.....

Také napsali slohovou práci na téma vesmír (vesmírnou pohádku, Marťánkův dopis lidem,...).

V matematice počítali vesmírné slovní úlohy, ve kterých zjišťovali např. rozdíl průměru Země, Měsíce i Slunce, vzdálenosti planet od Slunce,... numerickými příklady na opakování řešili tajenky souhvězdí Zvěrokruhu spolu s obrázky svých znamení ve čtvercových sítí.

V přírodovědě si v křížovce zopakovali vesmírné pojmy a odpovídali na otázky z odborného textu.

Dále se rozdělili do osmi skupin podle planet sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země,...).

Každá skupina zpracovala informační plakát o své planetě.

Žáci využili nejen svých znalostí nabytých ve výuce, ale zajímavosti o jednotlivých planetách vyhledávali i v encyklopediích.

V pracovních činnostech si vyrobili dle vlastní fantazie originální kosmickou raketu a s paní učitelkou Kolářovou výtvarně ztvárnili planety sluneční soustavy a souhvězdí Zvěrokruhu.

Součástí projektu byla i návštěva planetária v Brně, o které jsme se již zmínili.

Projekt splnil své cíle, žáci se aktivně zapojili do řešení daných úkolů, byli velmi zvídaví, získali další důležité informace týkající se vesmíru.

Pracovní listy si založili do portfolií, ostatní práce jsme vystavili na chodbě.

Za páté ročníky Mgr. Ilona Lišková

086

087

085

091

089