Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Předběžné informace k organizaci výuky žáků 1. stupně

Na základě obdrženého manuálu MŠMT uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy.

Dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku bude umožněna od 25. 5. 2020 pouze formou trvalých školních skupin, které zahrnují organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru. Nejedná se o standardní výuku, hlavní zůstává stále distanční výuka vedená třídním učitelem.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Zákonný zástupce je povinen závazně vyjádřit zájem o docházku do školy, a to mailem třídnímu učiteli do 18. 5. 2020 do 8.00 hodin. (Třídním učitelem bude zákonnému zástupci zaslaný mailem formulář.)

Doporučený maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Během dopoledne mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Dopolední provozní doba školy pro žáky 1.-5. ročníku bude od 8.00 do 12.00 hodin (včetně oběda). Odpolední od 12 do 16 hodin.

Příchod ke škole, pohyb před školou a pobyt ve školní budově

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách. (Jména žáků ve skupinách a přesný čas vstupu do budovy upřesníme po zjištění zájmu rodičů.) Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet!

První ročníky budou vstupovat v určených skupinách do budovy školy z ulice Tišnovská, druhé ročníky ze školního dvora - vstup od tělocvičny, třetí ročníky z ulice Na Valech, čtvrté ročníky ze školního dvora, páté ročníky z ulice Sadová. Budovu budou žáci opouštět stejným vchodem. (V případě vyššího zájmu využijeme i třídy budovy druhého stupně.)

Žáci nemají možnost vstupu do budovy přes čip. (Ten využijí pouze při vydávání obědů.)

Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. (Žádáme rodiče, aby natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.)

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).

Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Ve třídě bude mít vyčleněné pracovní místo, ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vážíme si zdraví všech a nechceme ohrozit děti, jejich příbuzné a ani své zaměstnance. Většina z nich patří do „rizikové skupiny“ a vystavením jich potencionálnímu nakažení se může stát, že nebudeme mít koho před děti postavit, a to ani on-line.

Školní jídelna

Pro žáky školy bude zajištěna jedna z variant školního stravování uvedených v manuálu.

Školní družina

Ranní družina nebude poskytována.

Organizace odpolední výchovné a vzdělávací činnosti bude upřesněna po zjištění závazného počtu žáků.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Žádáme rodiče, aby zvážili, zda je nutné děti do školy pouštět a vystavovat je i okolí nebezpečí případné nákazy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, které najdete zde: pdfpísemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Jedná se o předběžné informace, které vycházejí ze současných opatření a pokynů ministerstva.
Po zjištění finálního počtu žáků přítomných ve výuce budou tyto informace upřesněny a aktualizovány.

Anketa

Jak často využíváš počítač?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
Nahoru