Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

 • přístup do školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům (zákonní zástupci podepisují čestné prohlášení, které žák odevzdá 1. den při vstupu vyučujícímu)
 • přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin (max. 15 žáků)
 • obsahem konzultací bude třídnická hodina, dále učivo z předmětů matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.

Konzultace budou pro každý ročník probíhat jednou týdně (6. ročník v pondělí, 7. ročník v úterý, 8. ročník ve středu a 9. ročník ve čtvrtek).

Od pondělí do čtvrtka (9.00 – 12.00) bude možnost individuální konzultace žáka po předchozí vzájemné domluvě s učitelem.

 • Škola bude pro žáky otevřena ráno dle rozpisu skupin, které budou třídními učiteli zaslány rodičům.  Žáci se nesmí shromažďovat před školou v jinou dobu, než je určena dané skupině. Před budovou školy si je vyzvedne pedagog, se kterým ve stanovenou dobu vstoupí do budovy a dále pak do předem určené třídy pro danou skupinu.  
 • Školní stravování bude zajištěno dle daných pravidel. Po obědě žáci odchází domů.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy a nepřítomnost přihlášeného žáka omlouvá zákonný zástupce.
 • Žák je předem seznámen třídním učitelem, do jaké skupiny je zařazen a s rozvrhem konzultací.

Ředitel může podle podmínek školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině (15 žáků).
Termín nástupu nově přihlášeného žáka během tohoto mimořádného opatření bude vždy první den v týdnu.

Přihlášený žák je povinen dodržovat tato hygienická opatření:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů společné domácnosti).
 2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru školy vstupními dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe (není nutné u členů společné domácnosti).
 4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. ochranné štíty).
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je (po upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do budovy školy použít dezinfekci na ruce, při vstupu
  do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití WC apod.).
 8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, ale mohou použít ochranné štíty. Žáci si roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku.
 9. Ve školní jídelně žáci odkládají roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku, obědvají ve vzdálenosti 2 m od ostatních. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 11. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Příchod ke škole, pohyb před školou a pobyt ve školní budově

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách. Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet!

Žáci nemají možnost vstupu do budovy přes čip. (Ten využijí pouze při vydávání obědů.)

Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. Pedagogové odvedou žáky do tříd.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).

Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Ve třídě bude mít vyčleněné pracovní místo, ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Školní jídelna

Pro žáky školy bude zajištěna jedna z variant školního stravování uvedených v manuálu.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Žádáme rodiče, aby zvážili, zda je nutné děti do školy pouštět a vystavovat je i okolí nebezpečí případné nákazy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení: písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Anketa

Umíš psát všemi deseti prsty na počítači?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Učebna v přírodě
 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
Nahoru