Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
 • Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Rodičům žáků 1. ročníku je akceptován vstup do budovy školy do 3. 9. pouze s ochranou úst a nosu.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.

Screeningové testování ve školách

 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků 3x po sobě. První test se provede 1. září (u žáků prvního ročníku 2. září).  Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, které budou škole dodány (není nutná asistence zdravotnického personálu).
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po  prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ.
 • V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením MZ umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Takový žák musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se školním řádem. Po dobu nepřítomnosti mu nebude poskytováno vzdělávání distanční formou.

Případné bližší informace budou sděleny třídními učiteli před zahájením školního roku.

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022:
pdfSoubor727.01 KB

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Učebna v přírodě
 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
Nahoru