Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. 1. 2001. Zřizovatelem školy je Město Velká Bíteš.

Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne 30. 10. 2000.

Škola je zařazena do sítě škol „Rozhodnutím“ školského úřadu Žďár nad Sázavou ze dne 22. 12. 2000.

Škola byla zapsána do rejstříku škol 1. 1. 2005.

Nová zřizovací listina byla schválena 21. 9. 2009 s účinností od 1. 10. 2009.

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace poskytuje výchovu a základní vzdělávání žáků. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny.

3. Organizační struktura

org struktura

 

 

3.1 Složení pracovišť v základní škole

 • základní škola (kapacita: 920 žáků) – IZO: 102 943 249
 • školní družina (kapacita: 175 žáků) – IZO: 119 400 367
 • školní jídelna (kapacita: 600 jídel) – IZO: 103 143 220

4. Kontaktní spojení

 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: +420 566 789 411
 • Datová schránka: rd6fm2j

4.1 Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kroutilová

 • Tel.: +420 566 789 412
 • Mobil: +420 721 009 772
 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň: PhDr. Ing. Olga Komínková

 • Tel.: +420 566 789 413
 • Mobil: +420 702 233 132
 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň: Mgr. MgA. Marcela Doubková

 • Tel.: +420 566 789 453
 • Mobil: +420 607 004 485
 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna:

 • E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.2 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
Sadová 579
Velká Bíteš
595 01

4.3 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Adresa úřadovny je totožná s poštovní adresou základní školy.

4.4 Úřední hodiny

Podatelna

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

4.5 Telefonní čísla

Základní škola: +420 566 789 411

Školní jídelna: +420 566 789 450

Školní družina: +420 566 789 470

4.6 Adresa internetových stránek

www.zsbites.cz

4.7 Adresa podatelny

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – USB.

4.8 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Datová schránka

Datová schránka: rd6fm2j

5. Bankovní spojení

 • Česká spořitelna, a. s. - 1624089319/0800
 • Česká spořitelna, a. s. - 0100166171/0800
 • Moneta Money Bank, a. s. - 222875953/0600

Organizace preferuje bezkontaktní platby.

Platby v hotovosti jsou možné po předchozí domluvě v úředních hodinách na podatelně školy.

6. IČO

IČ: 704 36 533

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty školy

 • Zřizovací listina
 • Dodatek zřizovací listiny
 • Provozní řád
 • Školní řád
 • Spisový řád
 • Provozní řád školní kuchyně
 • Provozní řád školní jídelny pro strávníky
 • Vnitřní řád pro školní kuchyni
 • Řád školní družiny a vnitřní řád školní družiny
 • Směrnice k poskytování informací

8.2 Rozpočet

 • Rozpočet na aktuální kalendářní rok
 • Rozpočet na následující kalendářní rok
 • Rozpočtové výhledy na další kalendářní roky

9. Žádost o informace

Žádosti se podávají:

 • Osobně či písemně na adrese podatelny základní školy
 • Poštou na korespondenční adresu základní školy
 • Datovou schránkou
 • Elektronickým podáním na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobnější údaje k poskytování informací jsou uvedeny ve Směrnici pro poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz/.

Způsob podání:

 • Osobně či písemně na adrese podatelny základní školy
 • Poštou na korespondenční adresu základní školy
 • Datovou schránkou
 • Elektronickým podáním na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů):

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

 • Organizační řád školy
 • Školní řád
 • Provozní řád
 • Spisový řád
 • Směrnice k poskytování informací
 • Provozní řád školní kuchyně
 • Provozní řád školní jídelny pro strávníky
 • Vnitřní řád pro školní kuchyni
 • Řád školní družiny a vnitřní řád školní družiny

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – černobíle:

 • Formát A3
  Jednostranně 3 Kč
  Oboustranně 4 Kč
 • Formát A4
  Jednostranně 2 Kč
  Oboustranně 3 Kč

Tisk dokumentů – formát A4:

 • Barevně 15 Kč/strana
 • Černobíle 2 Kč/strana

Vystavení stejnopisu vysvědčení – 200 Kč/dokument

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávu o poskytování informací za předchozí rok 2022 naleznete v sekci Dokumenty – Ostatní.

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
 • Ověřená firma
Nahoru